Omwonenden nemen stelling in tegen bouwplan Plataanhout

Omwonenden zijn bezorgt over de ontwikkelingen rondom bouwplan Plataanhout. Zo schrijven zij in een uitgebreid persbericht dat de gemeente € 1.100.000,- dreigt te verliezen op bouwplan Plataanhout. Omwonenden pleiten voor het opnemen van de toekomstige bestemming van het terrein in een brede bouwagenda.

Het college van B&W legt de gemeenteraad toch het bouwplan voor het terrein aan het Plataanhout ter goedkeuring voor. Dit ondanks de vele onderbouwde bezwaren van de omwonenden. Die stellen onder meer dat het plan Zoetermeer 1,1 mio aan gemeenschapsgeld kost. Nodeloos, omdat dit verlies eenvoudig te voorkomen is. Bovendien vinden zij het logisch om niet nú over het al jaren fel bediscussieerde plan te besluiten. Opneming in de brede bouwagenda is volgens hen de enige logische weg. Zij staan hier niet alleen in: ook veel raadsleden delen deze en andere bezwaren van de omwonenden.

Opnemen in brede bouwagenda Zoetermeer wil fors uitbreiden: met meer dan 10.000 woningen. Daarom wordt de ‘brede bouwagenda’ ontwikkeld. Veel nieuwe terreinen en álle mogelijkheden worden voor dit doel bekeken. In onderlinge samenhang: welke woningen waar en waarom. Wat het beste bij alles en iedereen past. Het nú tóch doorzetten van het al oude plan van het college is daarom volgens de omwonenden van het Plataanhout een slecht idee. Hierdoor wordt een zorgvuldige, transparante en democratische afweging onmogelijk en worden veel kansen gemist.

Transparantie keuze ontbreekt Het ontbreken van transparantie is één van de vele bezwaren van de omwonenden. Het college heeft De Goede Woning de vrije hand gelaten bij het uitzoeken van het terrein voor de beoogde sociale huurwoningen. Niemand heeft inzicht gekregen in de beschikbare terreinen en de argumenten waarom Plataanhout de beste keuze zou zijn. Ook de raadsleden hebben dit inzicht niet. Toch wordt hun instemming gevraagd. Er bestaat mede hierdoor ernstige twijfel over de integriteit van het proces en de verhouding tussen DGW en het college. Raadsleden hebben zelf ook al eerder hun twijfel hierover geuit.

€ 1.100.000 verlies gemeente De omwonenden hebben een doorgerekend alternatief aan de gemeente aangeboden. Uit de stukken van B & W blijkt verkoop van het Plataanhoutterrein aan DGW te leiden tot een negatief saldo van ruim € 213.000 (50% méér dan bij de oorspronkelijke besluitvorming was voorzien). Verkoop aan een projectontwikkelaar voor vrije-sectorwoningbouw levert de gemeente echter € 900.000 op. In totaal een verschil van € 1.100.000 dat dan beschikbaar is voor andere publieke doeleinden.

Procedures: duur en tijdrovend Op 1 oktober wordt het voorstel van B & W besproken in de raadscommissie. Dit ter voorbereiding op de daaropvolgende vergadering van de voltallige gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voortel van B & W, dan zal het college een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan indienen. Hierop zullen dan formele bezwaren volgen. Eerst bij de gemeente en daarna bij de Raad van State. Procedures die veel geld en jaren tijd kosten en ervoor zorgen dat het beoogde doel – het snel en vooruitlopend op de brede bouwagenda bouwen van 27 sociale huurwoningen aan het Plataanhout – helemaal niet gehaald wordt.

Definitief besluit uitstellen Daarom, en vanwege de vele ander argumenten, dringen de omwonenden er bij de commissieleden en raadsleden op aan om niet op dit moment een definitief besluit over de bestemming voor het Plataanhoutterrein en de aard van de eventuele bebouwing te nemen. Op basis van eerdere uitspraken van veel raadsleden en de strekking van het coalitieakkoord verwachten zij dat politiek dit ook inziet. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zo is de stelling van de omwonenden.

Het bericht Omwonenden nemen stelling in tegen bouwplan Plataanhout verscheen eerst op Zoetermeer.

×
×

Winkelmand